مواد غذایی را سالم نگه دارید

بخش مهمی از تغذیه سالم، به سالم نگه داشتن مواد غذایی مربوط می شود. افراد در خانه های خود می توانند با رعایت اصول بهداشتی
غذاها، آلوده کننده ها را کاهش دهند و مواد غذایی را سالم نگه دارند. رعایت چهار اصل ابتدایی بهداشت مواد غذایی در کنار هم باعث می شود
خطر بروز بیماری های ناشی از غذاها کاهش پیدا کنند- تمیز کنید، جدا کنید، بپزید و خنک نگه دارید.

1دست های خود را با اب صابون بشویید

دستهای خود را با آب تمیز خیس کنید و صابون بزنید. در صورتامکان از آب گرم استفاده کنید. دستها را به هم بمالید تا کفصابون ایجاد شود و به مدت 21 ثانیه همه قسمتهای دست خود رابا این کف صابون بشویید. دستها را خوب آب بکشید و با استفادهاز حوله کاغذی تمیز خشک کنید. در صورت امکان، از یک حوله کاغذی برای بستن شیر آب استفاده کنید.

2 سطوح را پاکیزه نگه دارید

سطوح باید با آب داغ و کف شسته شوند. محلولی حاوی 5 قاشق غذاخوری مایع سفید کننده کلر دار بی بو در هر گالن آب می تواندبرای تمیز کردن سطوح مورد استفاده قرار بگیرد.

3مواد غذایی داخل یخچال را هفته ای یکبار پاک سازی کنید

حداقل هفته ای یک بار، مواد غذایی نگه داشته شده در یخچال که دیگر نباید مصرف شوند را دور بریزید. پس مانده های پخته شده باید بعد از 4 روز دور ریخته شوند و مرغ و گوشت چرخ کرده خام بعد از 5 تا 2 روز.

4وسایل را تمیز نگه دارید

داخل و بیرون وسیله ها را تمیز کنید. به دکمه ها و دستگیره هاکه امکان انتقال آلودگی از آنها وجود دارد توجه ویژه داشته باشید.

5 مواد غذایی را بشویید

سبزیجات و میوه های تازه را پیش ازمصرف، خرد کردن یا پختن، با آب جاری بشویید. حتی اگر قصد دارید آن را پیش از خوردن پوست بکنید یا خرد کنید، باز هم باید ابتدا آن را کامالً بشوییدو آب بکشید تا میکروب ها از بیرون به داخل آن منتقل نشوند.

6هنگام خرید مواد غذایی را از هم جدا کنید

مواد غذایی دریایی، گوشت و مرغ را در کیسه های پالستیکی قراردهید. آنها را زیر قسمت مخصوص غذاهای آماده مصرف در یخچال قرار دهید.

7هنگام آماده سازی و سرو کردن مواد غذایی را از هم جدا کنید

همیشه از یک تخته تمیز و جداگانه برای مواد غذایی تازه و یک تخته دیگر برای مواد غذایی دریایی خام، گوشت و مرغ استفاده کنید.هرگز ماده غذایی پخته شده را به همان بشقاب یا تخته ای که ماده غذایی قبالً هنگام خام بودن روی آن قرار داشته برنگردانید.

8هنگام پختن غذا از دماسنج مخصوص مواد غذایی استفاده کنید

باید از دماسنج مخصوص مواد غذایی استفاده شود تا اطمینان حاصل گردد که غذا به اندازه الزم پخته شده و تا زمان خورده شدن در دمای مناسب نگهداری شده است.

9 مواد غذایی را تا رسیدن به دمای داخلی مناسب بپزید

یکی از روش های موثر برای جلوگیری از بروز بیماری آن است که دمای داخلی مواد غذایی دریایی، گوشت، مرغ و تخم مرغ را چک کنید. گوشت خام گاو، خوک، بره و گوساله را تا حداقل دمای داخلی معادل 545 درجه فارنهایت بپزید. برای حفظ بهداشت و کیفیت،اجازه دهید گوشت حداقل 3 دقیقه پیش از بریده و سرو شدن، دست نخورده باقی بماند. گوشت چرخ کرده گاو، خوک، بره و گوساله را تادمای داخلی 561 درجه فارنهایت بپزید. گوشت کلیه ماکیان، از جمله گوشت چرخ کرده بوقلمون و مرغ را تا دمای داخلی 165 درجه فارنهایت بپزید